ลงทะเบียน Warranty - SoundRepublic

           


TEL. 02-448-5489, 02-448-5465-6

Welcome to SOUND REPUBLIC On-line Warranty Registration

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Sound Republic การลงทะเบียนการรับประกันสงวนสิทธิสาหรับสินค้า ที่ซื้อในประเทศไทย และจัดจาหน่ายโดย บริษัท ซาวด์ รีพับลิค จากัด เท่านั้น ถ้าพบปัญหา การลงทะเทียนรับประกัน สินค้า หรือต้องการแก้ไข้ข้อมูลกรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้าโทร : 02-448-5489, 02-448-5465-6, อีเมล์ : soundrepublic.th@hotmail.com หรือ info@sound-republic.com

กรุณากรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ภายใน 15 วันหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ อ่านเงื่อนไขการรับประกัน คลิก

Thank you for choosing our products. Online product warranty service is only available for product which purchased in Thailand. Please read and understand the warranty information clearly before you register for your product. If you found the registration is not successful or you want to change the information please contact our

call : center Tel 02-448-5489, 02-448-5465-6, email : soundrepublic.th@hotmail.com or info@sound-republic.com

Please register within 15 days from the date of purchase. Read the warranty information click

| Customer Information |
Company Name
*First Name
*Last Name
* Date Of Birth
* Post Address
* Province
Zip code
* Email Address
Mobile
Home Phone
| Product Information |
Brand Name
*Model
*Serial Number
* Purchase Date
*Dealer
Check this box if you want to receive information from Sound Republic containing useful information about new products, key events and promotions and the latest product reviews and awards.

Share This  :